Efter Gladökvarns fastighetsägareförenings årsmöte, den 21 april 2016, bildades en båtgrupp vars uppgift skulle vara att ägna sig åt båt- och bryggfrågor vad gäller Kvarnsjön. Skälet till att denna båtgrupp bildades var kommunens informationsblad, daterat 15 februari 2016, som fastslog, citat i sammandrag, att ”samtliga båtar och bryggor på kommunens mark längs med Kvarnsjön måste flyttas omedelbart, eller senast 31 mars 2016”.

I båtgruppen ingår Benita Ahlin, Bo Gustafsson, Roger Håkansson och Ulf Olsson. Det skulle vara bra om några andra Gladöbor också kan tänka sig att hjälpa till med båtfrågan på det ena eller andra sättet, om inte just nu, så längre fram. Maila fastighetsägareföreningen på info@gladokvarn.se om du vill anmäla ditt intresse för att hjälpa till.

 

2016-07-20 Information från Båtgruppen

Båtgruppen hade ett möte med Juan Pinones Arce, som är kommunansvarig i dessa frågor, den 5 juli 2016. Närvarade var förutom Juan, Ulf Olsson, Roger Håkansson och Mikael Hallsäter. Mikael hör inte till gruppen, men Ulf hade bett honom komma till mötet.

Det väsentliga från mötet var följande:

Frågan om större gemensamma bryggorför upp till 20 båtar kan vila, under åtminstone detta och nästa år. Detta ger tid för planering. Vi kommer sannolikt att få stor frihet i att bestämma hur många bryggor som kan behövas och hur de lämpligen placeras.

Kommunen har ingenting emot att vi tillsvidare har båtar och bryggor i sjön, bara de inte utgör ett hinder för vägbyggnationer, som kommer att påbörjas vid Pålviken, d.v.s. längs med Pålvägen, i september och vid Affärviken i oktober ev. november 2016.  Vi enades om vilka båtar och bryggor som behöver tas bort eller flyttas innan vägarbetena börjar. I princip kan man säga att det är de båtar och bryggor som ligger inom ca 10 m från kommande vägarbeten som behöver flyttas. Det är alltså tillåtet att flytta sin båt eller brygga till någon annan plats i sjön, bara de inte stör kommande vägarbeten. Om så inte sker tvingas kommunen att polisanmäla hindrande båtar och bryggor, varefter ärendet går till kronofogden, som fattar beslut om att dessa båtar och bryggor tas bort. Om kommunen behöver ta till sådana åtgärder, så är det knappast något som kommer att gynna våra kommande förhandlingar med kommunen, i dessa frågor.

För att inte sabotera det inledda samarbetet med kommuneni båtfrågan, är det alltså av gemensamt intresse för alla båtintresserade fastighetsägare, att vi hjälps åt för att inte störa kommande vägarbeten med hindrande båtar och bryggor. Kommunen har visat viss välvilja gentemot oss och förväntar sig att fastighetsägareföreningen agerar, för att kommande vägarbeten inte ska hindras av båtar och bryggor.

Det är viktigt att samtliga båtägare markerar sin båt med tydliga tomtnummer, på främre utsidan, eftersom det underlättar mycket för båtgruppen och fastighetsägareföreningen.

 

2016-03-14 Rapport från mötet med kommunens tjänsteman Juan Pinones angående båtar, bryggor och småhus vid sjön.

Efter den 31 mars görs en inventering av det som inte är borttaget, man börjar vid de vägar där bygget nu är. Man kartlägger märkningar och tar fram ägare. Sen görs en polisanmälan. (Obs den är inte personlig utan för att det är polisens uppgift att dessa forslas bort om det skulle visa sig behövas senare.) Efter det så skickar man ett brev till de man kunnat identifiera som ägare utifrån fastighetsbeteckning. Där har man ytterligare några veckor på sig att hämta upp sin båt/brygga/hus/bråte innan de forslas bort. Sen kan Fastighetsägareföreningen (här får alla vara med och tycka hur vi ska göra) att anlägga 5 platser (som finns utmärkta på byggkarta) med bryggor där man får ha 20 båtar/plats. När kommunen kommer att ta bort bryggor kommer de att ha kontakt med oss och det finns möjlighet att redan nu i år flytta dem till de 5 platserna. Många bryggor är ju i bra skick och kan duga i år så att vi kan bada där. Men observera att inga bryggor och båtar får ligga i mer än över dagen på andra ställen.

Vi kommer att skriva avtal om att vi fortsätter att sköta de platser i området som vi gjort tidigare samt även att vi kanske får plats för båtförvaring över vintern.

Kommunen uttryckte att de tycker att vi har en välskött förening och vill att vi samarbetar i detta. Båtplats, lekplats och kanske även utegym är saker vi ska diskutera och som inte är omöjliga, enligt Juan.

Nedtecknat av Anna Sundberg (ledamot)

 

2016-03-03 Båtar och bryggor i Gladö kvarn

Fastighetsägareföreningen har under hela detaljplaneprocessen, d.v.s. i över 10 års tid, talat om för kommunen att vi anser att roddbåtar är ett välkommet och traditionsbundet inslag i Gladö kvarn (inte minst i samband med kräftfiske och annat fiske som vi arrenderar).

Kommunen anser dock inte att vi får fortsätta så som vi gjort sedan Gladö kvarn bildades, utan att båtar och bryggor måste organiseras annorlunda. Vi har därför regelbundet under flera år talat om för kommunen att Fastighetsägareföreningen har intresse och möjlighet att driva detta och vi vill ha en diskussion om hur de vill att vi ska hantera det. De har lovat att tala om när det är dags att avtala om frågan.

Eftersom gatuutbyggnaden har kommit igång har vi under hösten aktualiserat frågan om avtal mellan oss och kommunen och vi har sedan dess påmint om att vi väntar på deras svar.

Vi har inte fått något svar, utan istället kom ett brev daterat 15/2 till de flesta fastighetsägare i området, där kommunen påstår att vägutbyggnaden gör att samtliga båtar måste flyttas senast 31/3, och att polisanmälan kommer att göras.

Fastighetsägareföreningen har sedermera lyckats få boka ett möte den 10/3 för att diskutera saken. Vi har ingen ytterligare information till våra medlemmar, utan konstaterar endast att båtverksamheten som fungerat i över 50 år nu tydligen måste lösas på sex veckor, och att det rimligen är en mycket liten markyta som berörs av vägutbyggnaden.

Vi återkommer om vi får information i frågan, men det är kommunen som bestämmer och vi har inte hittills haft framgång i kommunikationerna.