Information från Fiskevårdsföreningen (2015)

Medlemmar är samtliga fastighetsägare som betalat årsavgiften till Gladökvarns Fastighetsägareförening. Även externmedlemmar (hyresboende som erlagt medlemsavgift) är medlemmar i Fiskevårdsföreningen. Ordningsföreskrifter och särskilda bestämmelser för fisket finns på anslagstavlorna vid kiosken och tennisbanorna.

Fiskeföreningen sköter det mesta som rör Kvarnsjön. Planterar in fisk och kräftor, tar vattenprover, slår vass, sköter dammluckorna, håller ordning på båtar och bryggor mm.

Fiske i Kvarnsjön

Medlem som ämnar bedriva fiske från båt ska ha båten märkt med tomtnummer på båda sidorna i fören. Mörtstugor och mjärdar får ej användas under juli och augusti. Nätfiske är tillåtet mellan 1 maj och 31 maj, samt mellan 1 september och den 30 november. Max 30 meter nät per fastighet. Minimimåttet på gädda och gös är 40 cm.

Skicka gärna mejl med bilder, fiske@gladokvarn.se så vi kan lägga ut dem på hemsidan.

Allmänna ordningsföreskrifter för fiske:

 • Fiskeredskap som utlägges i sjön skall vara tydligt utmärkta med flöten försedda med tomtnummer. Omärkt redskap kommer att upptagas.
 • Fiske får endast bedrivas av medlem och dennes familj, samt en tillfälligt inbjuden gäst under överinseende av medlem.
 • Medlem som fiskar är skyldig att bedriva fisket så att de intill sjön boende störs i minsta mån.
 • Medlem är skyldig att följa de särskilda bestämmelser för fiskets bedrivande som utfärdas av styrelsen varje år.
 • Medlem som icke ställer sig föreningens stadgar eller föreskrifter till efterrättelse, må genom föreningsbeslut uteslutas ur föreningen.
 • Medlem är skyldig att till styrelsen eller tillsyningsmän omedelbart anmäla olaga fiske.
 • Fiske får endast bedrivas av medlem för dennes hushåll. Allt fiske för försäljning är strängeligen förbjudet.

Kräftfiske

2019 års kräftfiske går av stapeln fredag den 9 augusti kl 18.00 (läs mer nedan)
och avslutas vid lunchtid (kl 12.00) lördag 11 augusti. För att våra medlemmar ska få fiska måste man lösa kräftfiskekort.

Kräftfiskeavgift kan köpas för 50 kronor (en per fastighet) torsdag 1 augusti samt 6 augusti vid badet i Affärsviken. Det går också bra att, senast under bankdagen måndag 5 augusti, sätta in 50 kr på föreningens plusgiro 16 25 53 – 2 , ange din fastighetsbeteckning (siffrorna) som referens. Skicka samtidigt e-post till info@gladokvarn.se och tala om att betalning är gjord. Glöm inte att efter avslutat fiske skicka en fångstrapport via e-post! Och som vanligt 5 burar/tomt. Vill du veta mer maila oss.

Detta gäller för kräftfisket:

 • 10 st redskap (max 5 burar eller mjärdar) per fiskekort är tillåtet.
 • Minimimåttet på kräfta är 10 cm.
 • Max antal är 50 kräftor per fastighet – vid större fångst krävs återisättning.
 • Iläggning av burar mellan kl 18.00-19.00.
 • Ingen båttrafik får förekomma på sjön fredag kväll mellan kl 19.00-21.00 (gäller ej ordförande och tillsynsmän i Fiskeföreningen)
 • Fiskeredskapen skall ha tydliga flöten försedda med tomtnummer. Redskap som är omärkta, liksom redskap från fastigheter som inte betalat medlemsavgift till Fastighetsägareföreningen samt införskaffat kräftfiskekort, kommer att tas upp.
 • Fångstrapporten måste vi få tillbaka senast två veckor efter avslutat fiske via mail till info@gladokvarn.se

 

Tillsynsmän
Pär Larsson
Kärrsjöv 2
0702 18 93 36

Dammvakt
Johan Weywadt
Malmbergsv. 6
0702-24 30 99

För kontakt med Fiskeföreningen eller vid misstanke om tjuvfiske, mejla till fiske@gladokvarn.se.

Det är mycket viktigt är att meddela fiskeföreningen om man ser mink eller tvåbenta tjuvfiskare, det kan vara så att det finns folk som är lite för sugna på kräftor, det är något som vi alla måste hjälpas åt med att bevaka.

Kräftfiskets historia: 

I Gladö Kvarn har det fiskats kräftor sedan 50-talet. Det är en uppskattad tradition. Tyvärr dog våra flodkräftor i kräftpesten i början av 90-talet. Kort därefter togs beslut om att plantera in signalkräftor i sjön. Med sex års fiskeförbud och många inplanterade kräftor senare startade fisket igen 2000. Efter nästan varje års kräftfiske planteras det in nya kräftor (med undantag för år 2005). 2006 års kräftfiske ställdes in pga av för få kräftor i sjön.

Under 2012 planterades 4400 st kräftor ut i sjön innan fisket, utöver de 9700 som redan satts i sedan förra årets fiske. Dokumenterat av Fiskeföreningens ordförande Anders Flodqvist:

Under augusti 2011 planterades det in hela 9 300 kräftor i Kvarnsjön. Mattias Södermark har fotograferat bilderna nedan.